Contact gegevens

Glinswei 4,
8939 CB Leeuwarden
Telefoon: (058) 2880842
E-mail: info@maximaschool.nl

 

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Leerlinggebonden financiering (het Rugzakje)

Een ‘rugzak’ is de populaire naam voor leerlinggebonden financiering (LGF). Dit is een extra budget voor leerlingen met een handicap of beperking die op een school voor gewoon regulier onderwijs zitten.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet een kind worden ‘geïndiceerd’. Hierbij wordt bekeken of het kind er recht op heeft. Als de indicatie is toegekend kunnen ouders kiezen of ze hun kind naar een school voor speciaal onderwijs laten gaan of het kind met het extra budget uit de ‘rugzak’ aan het gewone reguliere onderwijs laten deelnemen. Deze regeling geldt voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Met het budget kunnen drie vormen van hulp bekostigd worden:

  1. Extra tijd voor de leerkracht, klassen assistent of remedial teacher voor individuele hulp aan het kind. Dit komt neer op 20 minuten extra tijd per dag.
  2. Extra uren ambulante begeleiding voor de leerkrachten vanuit een school voor speciaal onderwijs (eens per drie/ vier weken een uur)
  3. Extra lesmateriaal en aangepaste leermiddelen.

Aanvragen rugzakje
De leerlinggebonden financiering moet worden aangevraagd bij het Regionaal Expertise Centrum (REC) van de samenwerkende scholen voor speciaal onderwijs van het cluster waar de handicap van het kind onder valt. Er zijn vier clusters, te weten:

Cluster 1: voor kinderen met visuele handicaps
Cluster 2: voor kinderen met communicatieve handicaps (gehoor-, taal- en/of spraakproblemen)
Cluster 3: voor kinderen met verstandelijke en/of lichamelijke handicap
Cluster 4: voor kinderen met psychiatrische of gedragsstoornissen

Indicatie
Een Commissie van Indicatiestelling (CvI) beoordeelt of een kind recht heeft op speciaal onderwijs. Kort gezegd wordt gekeken naar de volgende drie zaken:

De aard van de stoornis of handicap van het kind
De onderwijsbeperking die de stoornis als gevolg heeft. Het niet toereikend zijn van de zorgstructuur van het regulier onderwijs

Handelingsplan
Ouders krijgen het geld uit het rugzakje niet zelf ter beschikking zoals bij een persoonsgebonden budget. De reguliere school moet eerst een handelingsplan maken dat ook aan de ouders ter goedkeuring voorgelegd moet worden. In het handelingsplan wordt aangegeven welke speciale onderwijszorg de school binnen de reguliere setting zal gaan leveren. Het rugzakje wordt vervolgens ter beschikking gesteld aan de school.

Meer informatie
Meer informatie over het rugzakje is te vinden op de website www.oudersenrugzak.nl of via de rugzakinformatielijn, telefoonnummer: 0800-5010 (gratis). Op de site van het Ministerie van Onderwijs, www.minocw.nl zijn ook de adressen van de REC’s te vinden.

Bij het vaststellen of onze school de leerling op verantwoorde wijze kan opvangen, gebruiken we een vastgestelde procedure. De procedure is te vinden in ons schoolplan (ter inzage op school). De te volgen stappen zijn: het verkrijgen van informatie, het verkennen van de mogelijkheden binnen het team en de zorg en het maken van een verantwoorde beslissing.

(meer over dit onderwerp)